Minimumskrav til skorstenshøjde

I brændeovnsbekendtgørelsen er der minimumskrav til højden på skorstene. Disse krav gælder nye skorstene og skorstene, der ændres væsentligt efter den 26. januar 2015, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft.

Minimumskravene til skorstenshøjde retter sig mod brændeovne og mindre fyringsanlæg i parcelhuse og lignende med en samlet varmeeffekt på op til 30 kW. Læs om reglerne for skorstenshøjde.

Bygningsreglementets vejledningstekst

Desuden angiver Bygningsreglementets vejledningstekst, at en skorsten bør være højere end bygningens højeste punkt. Her fremgår det også, at man ved fastlæggelse af aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, bør tage hensyn til spredningsforholdene, dvs. turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne. Læs Bygningsreglementets krav her.

Kan en minimumshøjde beregnes?

Det er særdeles vanskeligt at beregne minimumsskorstenshøjden for en konkret skorsten i forhold til omgivelsernes påvirkning og i forhold til, om røgen spredes ordentligt, da oplysningerne om et fyringsanlægs trækbehov og røggastemperaturen i skorstenen ikke altid er tilgængelige – og kan variere i forhold til ejerens fyringsvaner.

Kommunen bør foretage konkrete vurderinger

En beregning af minimumsskorstenshøjden er derfor ikke tilstrækkeligt til at sikre ordentlige spredningsforhold, så naboer ikke generes af røgen. Kommunen bør derfor foretage konkrete vurderinger af, om en skorsten er placeret uhensigtsmæssigt og/eller er for lav i forhold til naboerne.