Kommunale erfaringer med sager om røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg

Som tilsynsmyndighed på miljøområdet har kommunerne efterhånden opbygget erfaringer med håndteringer af henvendelser om røg fra brændeovne og andre fyringsanlæg.

Stigende fokus på brænderøg

Der er kommet stigende fokus på fyring i brændeovne og andre fyringsanlæg som en væsentlig årsag til partikeludledning. Det har ifølge kommunale miljømedarbejdere ført til et øget antal sager på området, hvor folk oplever sig generet af røg fra brændeovne.

Det skønnes, at miljøafdelingerne i kommunerne årligt i gennemsnit modtager omkring 1 henvendelse per 10.000 indbyggere. Heraf kan de fleste sager håndteres forholdsvist hurtigt, mens der typisk er nogle få henvendelser, der fører til langvarige og måske mere komplicerede sager.

Mulig årsag til stigende antal henvendelser om røg fra brændeovne

Miljømedarbejderne vurderer, at en medvirkende årsag til stigningen i antallet af henvendelser om brænderøg, er at der er kommet en lavere tolerance over for brændeovnsrøg. I visse tilfælde kan underliggende nabostridigheder medvirke til henvendelser til kommunen om brænderøg. Selvom de kommunale miljømedarbejderne vurderer brændeovnssager som vanskelige at håndtere, er de dog alligevel relativt tilfredse med det overordnede udfald af sagsbehandlingen i deres kommune. Ofte søger de løsninger gennem dialog, som på bedst mulig måde tilgodeser begge parter i en given sag.

Kan være vanskeligt at vurdere om der er tale om væsentlig forurening

Det, der ifølge de kommunale miljømedarbejdere er blandt det vanskeligste at håndtere, er at vurdere, om der er tale om væsentlig gene og/eller forurening i den enkelte sag. Desuden opleves det som vanskeligt at afgøre, hvor meget dokumentation der er påkrævet, ligesom det kan være svært og ressourcekrævende at skaffe den relevante dokumentation. 

Læs mere om kommunernes erfaringer

Læs mere om kommunernes erfaringer i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9, 2015, Dialog med kommunerne om brændeovne

I menuen til venstre finder du arbejdsredskaber og eksempler på sager om røg fra brændefyring. Materialet skal bidrage til en bedre og mere ensartet håndhævelse af brændeovnsbekendtgørelsen.