Gode råd til sagsbehandling

Miljøstyrelsen har her samlet en række gode råd til at håndtere sager om brændeovnsrøg. De baserer sig blandt andet på input fra kommunale miljøsagsbehandlere.

 • Benyt i første omgang ordet ”henvendelse” fremfor ”klage” i dialogen med borgerne, fordi ordet ”klage” i sig selv kan være konfliktoptrappende.

 • Behandl sagerne uformelt så vidt det er muligt, og tilstræb en god dialog med og mellem parterne. Læs om tips til den gode nabodialog. Det skal dog ikke være så uformelt, at forvaltningsloven eller god forvaltningsskik ikke overholdes.

 • Brug en ikke-konfronterende stil og tone i kontakten til de berørte parter.

 • Sørg for at afstemme forventninger til sagsbehandlingen med klageren ved at skitsere sagens gang i grove træk. Det kan bidrage til, at sagen kommer til at forløbe mere hensigtsmæssigt.

 • I sager hvor tilsyn er nødvendigt, så tilstræb at foretage tilsynet, når der fyres i brændeovnen – for eksempel ved at få den part, som har henvendt sig, til at ringe, når problemet opstår – og ryk så ud uden varsel, hvis det er muligt. (Bemærk, at et tilsynsbesøg i så fald ikke er varslet over for ejeren af brændeovnen. Det betyder, at reglerne i miljøbeskyttelsesloven og retssikkerhedsloven skal iagttages. Alternativt kan tilsynet foregå uden for ejerens ejendom; fx på adgangsvejen eller eventuelt på klagerens ejendom.)

 • Inddrag også evt. skorstensfejeren eller anden konsulent med faglig indsigt i tilsynet. Skorstensfejeren har stor viden og kommer ud som en fagmand, som de fleste borgere gerne vil lytte til.

 • Kommunen skal ikke anvise eller kræve bestemte tiltag i den konkrete situation til at afhjælpe ulemper og gener, men generelt kræve, at røggenerne nedbringes. Det er op til brændeovnsejeren at beslutte, hvad der skal gøres. Kommunen kan stille en vejledende liste til rådighed med mulige løsningsmuligheder.

 • Det kan bidrage til sagens oplysning at se på producentens brugsanvisning til fyringsanlægget, for den indeholder sandsynligvis anbefalinger til aftrækssystemer, herunder anbefalet skorstenshøjde.

 • Deciderede målinger af lugtgener og partikelforurening er ikke mulige eller relevante i langt de fleste tilfælde. Det, at kommunen vurderer en sag ud fra et eller flere tilsyn og egne vurderinger af røgen, er ifølge Miljøstyrelsen en almindelig, relevant og retmæssig forsvarlig praksis. Læs mere om udfordringerne ved målinger.

 • Der er flere forskellige muligheder for at regulere brænderøg. En af mulighederne er, at der vedtages en kommunal forskrift. Find inspiration i andre kommuners forskrifter og læs mere om hvad en forskrift skal indeholde i vejledningen.

 • Kommunale forskrifter er et godt værktøj til dialog med borgerne.

 • Det vil være mest relevant at regulere brænderøg generelt i en forskrift i områder med tæt befolkning frem for i landområder med langt mellem husene.

Vær opmærksom på, at der kan være lugtgener uden synlig røg, og både lugt- og røggener kan reguleres i henhold til brændeovnsbekendtgørelsen. 

Der er mere information til kommunerne at hente i Vejledningen til brændeovnsbekendtgørelsen.