4.4.1.4 Overtrædelse af bestemmelser i en kommunal forskrift

Hvis en kommune har vedtaget en forskrift efter brændeovnsbekendtgørelsens regler, kan kommunen ligeledes bestemme, at overtrædelse af reglerne i forskriften skal kunne straffes med bøde.

Hvis kommunen bliver opmærksom på en overtrædelse af forskriftens regler, kan kommunen indskærpe reglerne over for anlæggets ejer. Fører indskærpelsen ikke til, at ejeren fremadrettet følger reglerne i forskriften, skal kommunen foretage en politianmeldelse. Ejeren risikerer herved en bødestraf fastsat ved en dom og eventuelt tvangsbøder i det omfang, at overtrædelsen giver anledning hertil.