4.4.1.5 Overholdelsen af fyringsprincipper og brændselstyper

Ifølge brændeovnsbekendtgørelsen skal kommunerne føre tilsyn med, at ejeren af et fyringsanlæg, der er installeret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, kun fyrer efter det eller de fyringsprincipper og med de typer af brændsel, som fyringsanlægget er prøvet med ifølge anlæggets prøvningsattest.

Håndhævelse

En kommune kan som udgangspunkt kun håndhæve reglerne om overholdelse af fyringsprincip og brændselstype ved at indskærpe over for anlæggets ejer, at reglerne skal overholdes. Er indskærpelsen resultatløs, kan kommunen dog ikke politianmelde forholdet, da det ikke i sig selv er strafbart. Der kan heller ikke ved dom pålægges tvangsbøder, fordi der ikke er tale om en ulovlig tilstand – men et særskilt forhold, hver gang der fyres i strid med fyringsprincipperne og brændselstyperne.

Kommunen kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42 meddele påbud angående fyringsmetoder og brændselsanvendelse – fx om at anvende et bestemt brændsel eller om tilstrækkelig tør opbevaring af brændsel. Afbrændes der affald i brændeovnen, skal kommunen derudover indskærpe reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Straf kan fastsættes i forskrift

Hvis en kommune udarbejder en forskrift efter brændeovnsbekendtgørelsens regler, kan kommunen dog heri fastsætte regler om, at ejeren af et fyringsanlæg skal overholde fyringsprincipper og brændselstyper i henhold til anlæggets prøvningsattest. Overtrædes reglerne i en forskrift, kan dette straffes med bøde jf. § 18, stk. 3 i brændeovnsbekendtgørelsen.