4.4.1.1 Emissionsreglerne

Det er ifølge brændeovnsbekendtgørelsen strafbart at omsætte (sælge), overdrage eller tilslutte et fyringsanlæg, der ikke kan overholde brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

Dokumentationen for, at fyringsanlægget overholder emissionsgrænseværdierne, består af prøvningsattesten samt eventuelt produktionskontrol. I bekendtgørelsen er det derfor også gjort strafbart, hvis ikke ejeren og producenten eller importøren opbevarer prøvningsattesten i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

Ulovlige forhold (ikke udtømmende)

  • Hvis det konstateres, at et anlæg ikke lever op til emissionsgrænseværdierne – for eksempel fordi der ikke er udarbejdet en lovlig prøvningsattest for anlægget – er der tale om et ulovligt forhold.
  • Det er også et ulovligt forhold, hvis ejeren eller producenten/importøren ikke har opbevaret en prøvningsattest i den lovpligtige 10-årige periode.
  • Hvis et anlæg (også et lovligt anlæg) tilsluttes og tages i brug uden skorstensfejerpåtegning, er der tale om et ulovligt forhold.

Håndhævelsesmuligheder

Miljøstyrelsens håndhævelsesmuligheder over for en manglende eller mangelfuld prøvningsattest vil derfor mest naturligt udgøre en indskærpelse af, at bekendtgørelsens regler skal overholdes. Indskærpelsen bør indeholde en frist til at efterkomme de overtrådte regler ved at fremskaffe en lovlig prøvningsattest for det pågældende fyringsanlæg.

Miljøstyrelsen vil indledningsvist foretage en høring og evt. vejlede om, hvordan forholdet kan bringes i orden, fx hvis ovnen opfylder grænseværdierne, men prøvningsattesten måske blot mangler en underskrift eller lignende.

Hvis brændeovnen ikke kan opfylde grænseværdierne, eller der foreligger en ulovlig prøvningsattest og dette ikke berigtiges, kan Miljøstyrelsen træffe afgørelse om, at der udstedes et forbud mod brug af brændeovnen, evt. et påbud om af-installation af anlægget, hvis dette er tilsluttet.

Miljøstyrelsen kan også udstede et forbud mod, at et fyringsanlæg installeres før et ulovligt forhold (fx en mangelfuld prøvningsattest) er berigtiget. Hvis anlægget er tilsluttet, kan Miljøstyrelsen meddele et påbud om, at fyringsanlægget skal af-installeres, med mindre det ulovlige forhold berigtiges.   

Efterkommes Miljøstyrelsens indskærpelser, påbud eller forbud ikke, kan Miljøstyrelsen politianmelde den, der har overtrådt bekendtgørelsens regler. Dette kan føre til bødestraf og eventuelt tvangsbøder, indtil det ulovlige forhold er ophørt.

Hjemlen til at straffe en overtrædelse med bøde findes i § 18, stk. 1, nr. 1 i brændeovnsbekendtgørelsen. Af § 18, stk. 2, i brændeovnsbekendtgørelsen fremgår det endvidere, at i særlige tilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Mulighed for selvhjælpshandling

Miljøstyrelsen har også mulighed for at gennemføre lovliggørelsen af fyringsanlægget på ejerens/producentens regning (selvhjælpshandling), men dette vil i de fleste tilfælde være mere indgribende end nødvendigt, hvis bekendtgørelsens overholdelse i øvrigt kan gennemtvinges via bødestraf og tvangsbøder.