Brændeovnen skal have en prøvningsattest

Nyinstallerede fyringsanlæg skal overholde brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

Når du køber en brændeovn, ny eller brugt, skal der medfølge en prøvningsattest. Prøvningsattesten viser, at det er blevet målt, om brændeovnen overholder brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

Hvis kommunen, evt. gennem en skorstensfejer, bliver bekendt med fyringsanlæg, der er tilsluttet i strid med emissionskravene i brændeovnsbekendtgørelsen, skal kommunen meddele det til Miljøstyrelsen.

Målinger skal være udført af et akkrediteret målelaboratorium

Det skal være et akkrediteret prøvningsinstitut eller et målelaboratorium, der udfører målingerne. Attesten kan være på enten dansk eller engelsk. Dokumentet skal være navngivet “Prøvningsattest” eller have en tilsvarende betegnelse på engelsk, for eksempel Test Certificate.

Som køber skal du ikke foretage dig andet end at sikre dig, at en gyldig attest følger med brændeovnen.

Skorstensfejeren skal påtegne prøvningsattesten

Når du har fået installeret en ny brændeovn eller centralvarmekedel til fast brændsel, skal du sørge for, at en skorstensfejer kommer forbi dit hjem for at foretage det lovpligtige brandpræventive tilsyn og samtidig kontrollerer prøvningsattesten. Prøvningsattesten skal påtegnes af skorstensfejeren. Efter de gældende regler dækker skorstensfejeren besøg altså ikke tjek af skorstenstræk og røgspredning. Du skal selv betale for dette.

Opbevaringspligt

Du har pligt til at opbevare prøvningsattesten, også efter at brændeovnen er blevet installeret. Det skal du gøre i minimum 10 år og gerne i al den tid, du ejer brændeovnen. Ved et eventuelt videresalg skal attesten følge med fyringsanlægget. Læs mere om prøvningsattesten.

Når du skal have nyt fyringsanlæg

Når du køber et fyringsanlæg, gælder der forskellige regler alt efter, hvornår fyringsanlægget er bragt i omsætning (ejendomsretten på anlægget er overdraget til forhandleren). Er der tale om en brændeovn, som er bragt i omsætning før 1. januar 2022, skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest, som er det papir, der dokumenterer, at brændeovnsbekendtgørelsens krav er opfyldt. Når du tilslutter et fyringsanlæg, skal du have din skorstensfejer til at skrive under på anlæggets prøvningsattest, når han godkender installationen. Er brændeovnen bragt i omsætning fra 1. januar 2022 og frem, er der ikke krav om en prøvningsattest, da fyringsanlæg efter denne periode er omfattet af EU's Ecodesigndirektiv. 

Når du vil af med dit gamle fyringsanlæg

Du må kun installere et brugt fyringsanlæg, hvis du kan dokumentere, at det lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav, dvs. at der skal være en gyldig prøvningsattest.

Dette kan i praksis være vanskeligt, da ovnen måske aldrig er blevet testet. Kasserede fyringsanlæg skal behandles som affald efter kommunens anvisninger.