Brug skorstensfejeren

Ved at gennemføre tilsyn på stedet vil miljøsagsbehandleren ofte få nyttig viden ved sammen med skorstensfejeren at foretage en vurdering af væsentlig gene og forurening.

Skorstensfejeren kender det tekniske anlæg og har gode forudsætninger for at påpege eventuelle fejl ved det. Skorstensfejeren kan også tjekke fyringsteknikken og vurdere, om der er tilstrækkeligt skorstenstræk og højde. Alle skorstensfejere kan måle skorstenstræk.

Kommunerne kan bemyndige skorstensfejermesteren til at varetage kommunalbestyrelsens forpligtigelse i henhold til brændeovnsbekendtgørelsens §§ 7,11,12,13. Kommunen aftaler selv priser og vilkår for dette arbejde med den lokale skorstensfejer.

Desuden skal skorstensfejeren indberette ulovlige forhold til kommunalbestyrelsen, hvis sådanne konstateres ved den årlige skorstensfejning.

Miljøpræventivt tilsyn

Kommunerne kan aftale med skorstensfejeren, at denne udfører et miljøpræventivt tilsyn, der som navnet angiver ligger ud over det lovpligtige, brandpræventive tilsyn. Skorstensfejerlauget har udarbejdet en formular til det miljøpræventive tilsyn.

Hvad er skorstensfejerens rolle i forhold til prøvningsattesten?

Skorstensfejeren underskriver prøvningsattesten, hvis den opfylder kravene i bekendtgørelsen. Blandt andet skal en prøvningsattest være affattet på enten dansk eller engelsk; den skal indeholde oplysninger om prøvningsinstituttet, en beskrivelse af fyringsanlægget , de målte værdier - samt en række andre forhold, se også vejledningens afsnit om prøvningsattester.

Hvis prøvningsattesten ikke opfylder kravene i bekendtgørelsen, bør skorstensfejeren ikke påtegne den. Skorstensfejeren kan i den situation vælge at sende prøvningsattesten til Miljøstyrelsen eller bede brændeovnsejeren om at gøre det. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med, at bestemmelserne om prøvningsattester overholdes.